Plakat Konkursu "Wielkanoc w twórczości plastycznej"

Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach oraz Wójt Gminy Werbkowice ogłaszają GMINNY KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ pod hasłem: „WIELKANOC W TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ” WERBKOWICE 2021.

 • Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Werbkowice.
 • Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach: pisanka, palma oraz kartka.
 • Cel konkursu: propagowanie różnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi własnej, promocja utalentowanych autorów oraz uzyskanie prac o znacznych walorach artystycznych.
 • Konkurs rozstrzygany będzie w trzech kategoriach: 4-6 lat, kl. I-III, kl. IV-VI, kl.VII-VIII.
 • Przy ocenie prac pod uwagę wzięte będą takie elementy jak: walory artystyczne, zachowanie tradycyjnych motywów i kolorystyki, pomysłowość i estetyka pracy.
 • Najciekawsze prace zostaną nagrodzone, a o przyznaniu nagród zdecyduje komisja konkursowa powołana przez organizatorów.
 • Uczestnik konkursu może wykonać prace w każdej kategorii.
 • Praca powinna zawierać: dokładne dane o autorze pracy (imię i nazwisko, wiek, kasa i szkoła) oraz imię i nazwisko nauczyciela.
 • Termin składania prac upływa z dniem 15 marca 2021 roku.
 • O spotkaniu z autorami nagrodzonych prac oraz otwarciu wystawy pokonkursowej powiadomimy telefonicznie – nasz numer to: 84 6572032


Uwagi: prace niezgodne z regulaminem, nie będą brane pod uwagę, prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów.

 • Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres, nr tel.) i publikację, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia, zgłoszonych do konkursu prac oraz zdjęć wizerunku uczestników w celu realizacji i promocji Konkursu przez Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach oraz Urząd Gminy Werbkowice
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu i akceptacją jego treści oraz z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści danych osobowych uczestnika i możliwości ich poprawienia (Więcej na ten temat: http://gok.werbkowice.pl/index.php/rodo/133-obowiazek-informacyjny-festiwale-przeglady-konkursy-itp).

Regulamin Konkursu "Wielkanoc w twórczości plastycznej" Werbkowice 2021