Warsztat Działań Twórczych PARADIZO

Warsztat Działań Twórczych PARADIZO w Werbkowicach

 

Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach w 2008 roku brał udział w pozyskiwaniu środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach programu Rozwój Inicjatyw Lokalnych, zadanie: Edukacja kulturalna. 26.05.2008 roku została podpisana umowa z narodowym Centrum Kultury na dofinansowanie zadania pn. „Warsztat Działań Twórczych PARADIZO w Werbkowicach”.

Wnioskowana kwota pomocy wynosiła 21.400,00 zł + wkład własny w wysokości 2.800,00 zł co łącznie dało kwotę 24.200,00 zł (brutto). Ostateczny koszt w okresie sprawozdawczym wyniósł 25.414,79 zł (brutto) tym samym zwiększając wkład własny do kwoty 4.014,79 zł. Kwota dofinansowania nie uległa zmianie.

Celem zadania było umożliwienie społeczności małej wsi dostępu do kultury i aktywnego w niej uczestnictwa, pobudzenie kulturalnych inicjatyw lokalnych oraz stwarzanie na poziomie lokalnym warunków do rozwoju twórczości w zakresie muzyki, plastyki, teatru. Cel został osiągnięty poprzez cykl warsztatów, których efektem finalnym było widowisko plenerowe pt. „Pocztówki z Silwalandii” angażujące społeczność lokalną w charakterze wykonawców i widzów. Ostatecznym efektem było pozostawienie mieszkańcom gminy Werbkowice narzędzi do kontynuacji rozpoczętego zadania – podstawowych umiejętności organizacyjnych i artystycznych koniecznych do aktywnego spędzania czasu wolnego. Jednym z późniejszych rezultatów przeprowadzonych zadań było powstanie grupy kuglarskiej ILUZJA, która do dzisiaj aktywnie działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach.

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach wraz z zakupem wyposażenia

 

Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach uczestniczył w pozyskiwaniu środków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Nabór został ogłoszony przez Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania w okresie od 30 czerwca do 29 lipca 2010r. Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach złożył w tym naborze jeden wniosek pn.: „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach wraz z zakupem wyposażenia”. Pod koniec sierpnia wniosek przeszedł pozytywnie ocenę w Stowarzyszeniu Hrubieszowskim i został skierowany do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego.

7 marca 2011r. z Samorządem Województwa Lubelskiego została podpisana umowa o przyznanie pomocy nr 00138-6930-UM0330135/10.

Wnioskowana kwota pomocy wynosiła: 41.710,00 zł., natomiast całkowity koszt operacji, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wyniósł: 67.849,88 zł. Całkowity koszt inwestycji zmniejszył się do kwoty: 67.790,95 zł, a wysokość dofinansowania do kwoty: 41.685,00 zł. Płatność ostateczna nastąpiła w dniu 1 września 2011 roku.

Głównym celem operacji było zwiększenie potencjału turystycznego miejscowości poprzez efektywne wykorzystanie zasobów własnych oraz ich rozwój i waloryzacja. W ramach operacji zostały wykonane roboty w zakresie stolarki budowlanej (wymiana okien), zakup dwóch gablot wystawowych naściennych dwudrzwiowych i jednej gabloty wystawowej wolnostojącej ze stojakiem jednodrzwiowej oraz wykonana została mapa turystyczna gminy Werbkowice.

Promowanie tradycji kulinarnych

Promowanie tradycji kulinarnych charakterystycznych dla terenu Gminy Werbkowice w ramach spotkań i warsztatów oraz udostępnienie i wyposażenie pomieszczenia służącego do organizacji tych spotkań i warsztatów

 

Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach uczestniczył w pozyskiwaniu środków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętego PROW na lata 2007-2013. Nabór został ogłoszony przez Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania w okresie od 28 września do 27 października 2010 roku. Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach złożył w tym naborze dwa wnioski. Na początku grudnia obydwa wnioski przeszły pozytywnie ocenę w Stowarzyszeniu Hrubieszowskim i zostały skierowane do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego.

11 kwietnia 2011 roku z Samorządem Województwa Lubelskiego została podpisana umowa o przyznanie pomocy nr 00477-6930-UM0340810/10.

Wniosek dotyczył operacji pn. „Promowanie tradycji kulinarnych charakterystycznych dla terenu Gminy Werbkowice w ramach spotkań i warsztatów oraz udostępnienie i wyposażenie pomieszczenia służącego do organizacji tych spotkań i warsztatów”.

Wnioskowana kwota pomocy wynosiła: 24.999,00 zł., natomiast całkowity koszt operacji, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wyniósł: 44.909,42 zł. Całkowity koszt inwestycji zmniejszył się do kwoty: 42.850,89 zł, a wysokość dofinansowania do kwoty: 24.611,30 zł. Płatność ostateczna nastąpiła w dniu 16 maja 2012 roku.

Głównym celem operacji było zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez organizację warsztatów kulinarnych ponadto stworzenie warunków do przygotowywania tradycyjnych potraw charakterystycznych dla terenu gminy.

W ramach operacji zostały wykonane następujące zadania: zakupiono i zamontowano meble kuchenne, sprzęt AGD, akcesoria kuchenne oraz przeprowadzono spotkania z przewodniczącymi KGW i warsztaty kulinarne.

Efektem realizacji operacji była wymiana doświadczeń kulinarnych, praktyk i wykonanie potraw tradycyjnymi metodami produkcji, zgromadzenie i zarchiwizowanie dawnych przepisów, a w końcowym etapie warsztatów wytypowanie 3 produktów charakterystycznych dla terenu gminy. Produkty te na przełomie 2012/2013 roku zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych Województwa Lubelskiego i są prezentowane na targach, jarmarkach, itp., promując gminę i tym samym podnosząc jej atrakcyjność m.in. pod względem turystycznym.

Dzięki stworzonym warunkom kobiety z KGW bez problemu mogą pomagać w organizacji takich imprez jak Wigilia dla mieszkańców Gminy Werbkowice, Dożynki, Dni Werbkowic, różnego rodzaju przeglądy śpiewacze i kapel, itp., poprzez przygotowywanie tradycyjnych potraw i tym samym promując domową polską kuchnię.

Propagowanie tradycji ludowego muzykowania

Propagowanie tradycji ludowego muzykowania na terenie Gminy Werbkowice poprzez organizację warsztatów oraz zakup strojów ludowych, instrumentów i akcesoriów muzycznych

 

Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach uczestniczył w pozyskiwaniu środków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętego PROW na lata 2007-2013. Nabór został ogłoszony przez Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania w okresie od 28 września do 27 października 2010 roku. Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach złożył w tym naborze dwa wnioski. Na początku grudnia obydwa wnioski przeszły pozytywnie ocenę w Stowarzyszeniu Hrubieszowskim i zostały skierowane do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego.

11 kwietnia 2011 roku z Samorządem Województwa Lubelskiego została podpisana umowa o przyznanie pomocy nr 00478-6930-UM0340814/10.

Wniosek dotyczył operacji pn. „Propagowanie tradycji ludowego muzykowania na terenie Gminy Werbkowice poprzez organizację warsztatów oraz zakup strojów ludowych, instrumentów i akcesoriów muzycznych”.

Wnioskowana kwota pomocy wynosiła: 24.999,00 zł., natomiast całkowity koszt operacji, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosił: 48.038,72 zł. Całkowity koszt inwestycji zmniejszył się do kwoty: 43.675,41 zł, wysokość dofinansowania nie uległa zmianie. Płatność ostateczna nastąpiła w dniu 27 czerwca 2012 roku.

Głównym celem operacji było zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez organizację warsztatów wokalnych i muzycznych z gry na instrumentach oraz zakup strojów ludowych, instrumentów i akcesoriów muzycznych poprawiających wizerunek artystyczny zespołu ludowego.

W ramach operacji zostały wykonane następujące zadania: uszyto stroje ludowe, zakupiono kontrabas, skrzypce, bęben marszowy, pulpity i podkładki oraz przeprowadzono warsztaty wokalne oraz z gry na instrumentach.

Efektem realizacji operacji była wymiana starych strojów i instrumentów na nowe oraz zostały podniesione kwalifikacje uczestników podczas warsztatów. Przeprowadzone działania znacząco poprawiły wizerunek zespołu jak i podbudowało samoocenę uczestników. Dodatkowo w związku z dużym zainteresowaniem i powodzeniem projektu powstał nowy zespół.

Obydwa zespoły chętnie i z dużym zaangażowaniem prezentują się na różnego rodzaju festiwalach, przeglądach, itp. tym samym promując gminę.

Działania w ramach operacji przyciągnęły zarówno młode pokolenie, które miało okazję poznać tradycje związane z ludowym muzykowaniem oraz regionalnymi przyśpiewkami, jak i osoby w podeszłym wieku, uatrakcyjniając im spędzanie czasu wolnego.

Zakupione instrumenty i akcesoria muzyczne oraz ręcznie wykonane stroje ludowe będą służyły na długie lata zespołom, które z kolei będą w dalszym ciągu podtrzymywać tradycje ludowego muzykowania na trenie gminy.

Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Honiatyczach

Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Honiatyczach

 

Dnia 6 grudnia 2011 roku Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach podpisał kolejną umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego o przyznanie pomocy nr 00914-6930-UM0341763/11 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętego PROW 2007 – 2013, dotyczącej operacji „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Honiatyczach”.

Wnioskowana kwota pomocy wynosiła: 20.163,00 zł., natomiast całkowity koszt operacji, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wyniósł: 41.967,45 zł., w tym koszty kwalifikowalne 27.305,29 zł. Całkowity koszt inwestycji zmniejszył się do kwoty: 34.419,56 zł, a wysokość dofinansowania do kwoty: 19.784,70 zł. Płatność ostateczna nastąpiła w dniu 20 września 2012 roku.

Cel główny operacji był rozwój aktywności i tożsamości społeczności wiejskiej mieszkańców Honiatycz poprzez przystosowanie obiektu świetlicowego polegającego na remoncie i modernizacji 1 świetlicy w roku 2012. Celami cząstkowymi było zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych ludności; wzrost atrakcyjności miejscowości pod względem turystycznym, kulturalnym i społecznym; zachowanie dziedzictwa kulturowego.

W ramach operacji została wyremontowana i zmodernizowana świetlica, z której w przeciągu roku skorzystało 80 osób (uczestnicy zajęć świetlicowych, zebrań wiejskich, spotkań KGW, prób zespołu śpiewaczego z kapelą).

Tworzenie i upowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej

Tworzenie i upowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej

 

Dnia 30 listopada 2012 roku Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach podpisał umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego o przyznanie pomocy nr 01367-6930-UM0342654/12 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętego PROW 2007 – 2013, dotyczącej operacji „Tworzenie i upowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej”.

Wnioskowana kwota pomocy wynosiła: 23.189,60 zł., natomiast całkowity koszt operacji, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wyniósł: 33.101,01 zł. w tym koszty kwalifikowalne 28.987,00 zł.

Celem operacji było promowanie i zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów: języka regionalnego i gwary.

Operacja miała za zadanie rozwój aktywności i tożsamości społeczności wiejskiej mieszkańców Gminy Werbkowice; zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych społeczności oraz odgrywać istotną rolę w zachowaniu dziedzictwa kulturowego poprzez wydanie tomików z wierszami społeczności lokalnej traktującymi o walorach przyrodniczych, ludziach, itp. naszych terenów.

W ramach operacji zostały zrealizowane następujące działania: został stworzony warsztat pracy poprzez zakup wyposarzenia niezbędnego do realizacji poszczególnych zadań, zostały przeprowadzone warsztaty literackie i artystyczne (land-art., rysunek, grafika), odbyły się 3 spotkania autorskie (z twórcą literatury dla dzieci, dokumentalistą historykiem, z twórcą literatury dla dorosłych), został przeprowadzony konkurs poetycki na bukolikę, powstało Studio Literackie, zostały wydane 2 tomiki (1 zawierający edycję wierszy dla dzieci Stanisława Buczyńskiego, 2 zawierający prace zebrane wraz z ilustracjami uczestników warsztatów).