Rok 2009 to przełomowy moment dla bibliotek polskich. W ramach międzynarodowego programu „Global Libraries” zainicjowano Program Rozwoju Bibliotek (PRB) – przedsięwzięcie Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która utworzyła w celu realizacji zadania w naszym kraju Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI). Głównym założeniem Programu jest ułatwienie bibliotekom publicznym dostępu do komputerów, internetu i szkoleń. Dzięki temu będą one przekształcać się w centra aktywności lokalnej, a pracownicy bibliotek zdobędą wiedzę jak planować rozwój swojej instytucji i konsekwentnie dążyć do wyznaczonych celów.

Biblioteka w Werbkowicach przystąpiła do PRB w pierwszej rundzie jako partner Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie. Korzyści jakie osiągnęliśmy poprzez udział w programie to:

  • możliwość uczestnictwa w wielu szkoleniach, warsztatach, w tym z planowania rozwoju instytucji, uwzględniającego specyfikę naszej gminy oraz potrzeby mieszkańców,
  • doradztwo eksperckie w różnych obszarach a także wymiana doświadczeń z bibliotekarzami z całego kraju,
  • możliwość realizacji projektów w ramach współpracy z takimi uznanymi organizacjami pozarządowymi jak: Fundacja Rozwoju Dzieci im. Amosa Komeńskiego, Centrum Edukacji Obywatelskiej,
  • sprzęt multimedialny na wyposażenie biblioteki, dzięki temu biblioteka została skomputeryzowana a mieszkańcy gminy mają coraz lepszy dostęp do bezpłatnego internetu,
  • refundacja kosztów związanych z zapewnieniem dostępu do internetu przez Fundację Orange,
  • korzyści z efektów działań promocyjnych i informacyjnych prowadzonych nie tylko na skalę lokalną ale ogólnopolską – reklam, kongresów.