Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://gok.werbkowice.pl/.

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2017-12-05.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-13.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ponieważ większość rozwiązań technicznych strony jest oparta o schematy wykonane przed 2018-09-23, które mogą generować potencjalne problemy z dostępnością niektórych elementów strony.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-10.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Strona internetowa obsługuje standardowe skróty klawiaturowe przeglądarek internetowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Edyta Pomykała, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 6572032. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach, ul. Józefa Piłsudskiego2, 22-550 Werbkowice.
Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne od ul. Józefa Piłsudskiego i wejście ewakuacyjne z tyłu budynku.
Przy schodach do wejścia głównego po prawej stronie znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich, wejście pozwala na swobodny wjazd wózkami, natomiast po lewej stronie znajdują się schody.
Dla gości przeznaczone są oba wejścia w zależności od załatwianej sprawy.
Bezpośrednio przy budynku GOK znajduje się parking, ale nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe takie miejsca znajdują się na parkingu Urzędu Gminy Werbkowice położonym przy ul. Zamojskiej około 100 m od wejścia głównego do budynku.
Do budynku GOK i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Budynek GOK nie posiada windy dla niepełnosprawnych, co sprawia trudność, lub też uniemożliwia osobom na wózkach inwalidzkich i niepełnosprawnym dotrzeć na pierwsze piętro, gdzie znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna i sala konferencyjna.
Szerokość drzwi do sali kinowej i Klubu Senior + umożliwia niepełnosprawnym korzystanie z zajęć GOK.
Do każdej osoby z niepełnosprawnością, po przybyciu do GOK zostanie przydzielony pracownik obsługi, który pomoże w załatwieniu sprawy.
Dla osób niepełnosprawnych dostępny jest hol, jak również pomieszczenia na parterze, oraz toalety dla niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.