Największy wpływ na rozwój Werbkowic i okolicznych wsi, wywarła uruchomiona w 1963 roku najnowocześniejsza w Polsce cukrownia, która była ówcześnie największą w kraju.

Dzięki budowie Cukrowni Werbkowice w latach 1961-1963 powstał też cały kompleks budynków, w tym Zakładowy Dom Kultury, bloki mieszkalne, hotel, stołówka.

Od chwil otwarcia ZDK dysponował wieloma pomieszczeniami, między innymi: gabinetem kierownika, salą muzyczną, pracownią fotograficzną, kawiarnią, salą widowiskowo-kinową, sceną oraz salą projekcyjną. Wymienione pomieszczenia od początku wyposażone były zgodnie z ich przeznaczeniem.

Pierwszym kierownikiem Zakładowego Domu Kultury w Werbkowicach był Janusz Słomianowski, którego działania w znacznym stopniu zainicjowały wiele czynów społeczno-kulturalnych.

W 1965 roku powstał pierwszy zespół wokalny, zespół taneczny, później rozpoczęło działalność kino „Lotos”. To tylko niektóre inicjatywy podejmowane ówcześnie przez ZDK.

W 1991 roku dom kultury został przekazany przez Cukrownię samorządowi gminnemu, a następnie przekształcony z Zakładowego Domu Kultury na Gminny Ośrodek Kultury, który jest do dziś jedynym miejscem na terenie wiejskiej Gminy Werbkowice (liczącej ponad 10 tys. mieszkańców) służącym do prowadzenia edukacji kulturalnej, działań animacyjnych oraz organizacji spotkań i wydarzeń kulturalnych.

Działalność instytucji kultury od chwili założenia po dzień dzisiejszy opiera się głównie na inicjowaniu, organizowaniu i koordynowaniu wydarzeń kulturalnych oraz różnych działań w zakresie kultury i sztuki. Podtrzymywanie i pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa kulturalnego oraz wspieranie lokalnych artystów.

Wśród najważniejszych dokonań instytucji kultury było: stworzenie zespołów, które do dnia dzisiejszego podtrzymują tradycje ludowego muzykowania (najstarszy działa już ponad 40 lat); organizacja i koordynacja festiwali na szczeblu powiatowym, a nawet wojewódzkim (Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych, Wojewódzki Festiwal Kapel Ulicznych i Podwórkowych) oraz innych wydarzeń kulturalnych z udziałem gwiazd sceny polskiej (Artystyczne Kolędowanie, Dni Werbkowic); wyłonienie produktów, które zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa (warzonka kryształówka, ciasto staropolskie podhoreckie, werbkowickie placki z soczewicy, ćwikła z Werbkowic).

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach w latach 2010 - 2013

Z kronik Zakładowego Domu Kultury oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach 1963 – 2013