REGULAMIN KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Postanowienia Ogólne

 1. Koło powstało w (nazwa miejscowości)
 2. Jest ono jednostką niezależną politycznie i wyznaniowo
 3. Pełna nazwa brzmi: (nazwa koła)
 4. Organizacja działa na obszarze Polski oraz za granicą zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, na podstawie ustawy prawnej Ustawa z dn.08.10.1982r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników ( Dz.U.z dn.11.10.1982)
 5. Siedzibą KGW jest (nazwa siedziby)
 6. Koło utrzymuje się ze składek członkowskich oraz dochodów z działalności własnej. Gmina może- w miarę możliwości i woli- partycypować w utrzymaniu działalności KGW.
 7. KGW może starać się o dofinansowanie unijne w ramach odpowiednich programów skierowanych na aktywizację i działalność obszarów wiejskich
 8. Działalność KGW prowadzona jest we współpracy z organizacjami młodzieżowymi, ochotniczymi strażami pożarnymi, spółdzielczością wiejską, organizacjami samorządu terytorialnego i administracji rządowej oraz instytucjami obsługującymi wieś i rolnictwo.

Cele KGW

 1. Obrona praw, reprezentowanie interesów, działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet z (nazwa miejscowości) i ich rodzin
 2. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet
 3. Prowadzenie wśród kobiet działalności społeczno-wychowawczej, oświatowo-kulturalnej w zakresie poprawy warunków bytowych rodzin z (nazwa miejscowości)
 4. Obrona praw, reprezentowanie interesów działanie na rzecz poprawy społeczno-zawodowej sytuacji kobiet wiejskich i ich rodzin oraz wyrównywanie szans
 5. Podnoszenie statusu społecznego kobiet wiejskich, ich wiedzy prawnej, ekonomicznej i zawodowej oraz udzielanie pomocy w wykonywaniu przez nie ich funkcji
 6. Prowadzenie w środowisku kobiet wiejskich działalności upowszechniającej postęp w wiejskich gospodarstwach domowych i rolnictwie oraz organizowanie kobiet do działalności na rzecz poprawy warunków społeczno-bytowych, rozwoju różnych form pomocy społecznej
 7. Rozwój przedsiębiorczości wśród kobiet, zwiększenie udziału kobiet w modernizacji i restrukturyzacji (nazwa miejscowości)

Realizacja celów statutowych

KGW realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 1. Organizowanie warsztatów, spotkań, których celem jest wymiana doświadczeń oraz propagowanie podnoszenia pozycji kobiet
 2. Nawiązywanie kontaktów i organizacja spotkań z innymi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz kobiet
 3. Informowanie organów zwierzchnich o planowanych kierunkach działań, współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków
 4. Uczestniczenie w spotkaniach z innymi KGW oraz władzami samorządowymi
 5. Organizowanie i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i dobroczynnych na terenie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim

Członkowie KGW

 1. Członkiem koła może zostać każdy mieszkaniec (nazwa miejscowości) bez względu na wiek i płeć
 2. Statut przewiduje udział w działalności KGW kobiet związanych charakterem swej pracy ze środowiskiem wiejskim

Prawa i obowiązki członków

 1. Członkowie mają prawo wybierać i być wybierani do wszystkich organów Koła
 2. Uczestniczyć we wszystkich formach działalności związanych z jego celami
 3. Wysuwać wnioski i postulaty
 4. Członkowie powinni: brać czynny udział w pracach koła, współdziałać w realizacji celów statutowych, przestrzegać postanowień statutu, propagować cele koła, pozyskiwać nowych członków oraz osoby wspierające działalność koła
 5. Członkostwo ustaje wskutek śmierci członka, dobrowolnego wystąpienia, działania na szkodę koła

Władze KGW

 1. Władzami koła są:
  • Walne Zebranie Członków
  • Zarząd

Zarząd

 1. Zarząd składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego , skarbnika i sekretarza
 2. Do składania oświadczeń, zaciągania zobowiązań w imieniu KGW wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu
 3. Zarząd kieruje całokształtem działalności koła, a za swą pracę i działania odpowiada przed pozostałymi członkami
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał

Majątek i Fundusze

 1. Majątek KGW służy wyłącznie do celów statutowych
  • Majątek KGW tworzą:
  • fundusze pochodzące ze składek
  • ruchomości będące jego własnością
  • pozyskane środki pieniężne