PROGRAM DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WERBKOWICACH

Misja

Gminny Ośrodek Kultury (GOK) w Werbkowicach to miejsce rozpoznawania, rozwijanie i zaspokajania potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej, szeroko pojęta edukacja kulturalna oraz działania na rzecz wspólnoty świadomie uczestniczącej i współtworzącej swoją małą ojczyznę.

Wizja Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach

Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach stale poszukuje nowych sposobów odpowiadania na zmieniające się potrzeby mieszkańców Gminy Werbkowice. Jest miejscem spotkań mieszkańców, nowoczesnym ośrodkiem informacji, komunikacji kulturalnej i społecznej, przyjaznym miejscem rozwijającym wiedzę i horyzonty, szanującym przeszłość i kreującym przyszłość, nawiązującym współpracę partnerską na wielu płaszczyznach.

Cele:

 • wypromowanie wizerunku GOK jako instytucji ważnej dla Gminy i regionu oraz całego kraju,
 • stworzenie oferty programowej GOK elastycznej i otwartej na nowe inicjatywy i trendy kulturowe w oparciu o dotychczasowe doświadczenia i diagnozę potrzeb kulturalnych,
 • zwiększenie atrakcyjności, jakości i dostępności oferty GOK poprzez rozwijanie współpracy w partnerstwach,
 • wykreowanie wizerunku GOK jako instytucji posiadającej kadrę otwartą na rozwój,
 • popularyzacja książki i czytelnictwa w ramach działalności Gminnej Biblioteki Publicznej (GBP),
 • zróżnicowanie źródeł finansowania na realizację zamierzeń programowych,
 • ochrona i podtrzymanie wartości dziedzictwa kulturowego w aspekcie folkloru wiejskiego i tradycji kulinarnej regionu.

Działalność programowa GOK:

 1. Prowadzenie i organizowanie sekcji:
 • muzycznej,
 • plastycznej,
 • dla majsterkowiczów,
 • teatralno-musicalowej,
 • wokalnej,
 1. Prowadzenie i organizacja zajęć w Klubie Senior+ „Nasza Jesień”:
 • komputerowych,
 • kulinarnych,
 • muzykoterapeutycznych,
 • plastyczno-artystycznych,
 • gimnastyka dla seniora,
 • interdyscyplinarnych- trening umysłu.
 1. Organizacja wydarzeń kulturalnych:
 • plenerowych: gry terenowe, festyny, happeningi,
 • kino w plenerze w okresie wakacyjnym,
 • organizacja wystaw w Galerii GOK i GBP prezentujących: dorobek artystów lokalnych, fotografię, prace plastyczne, rękodzieło i inne, prac dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Werbkowice,
 • organizowanie wyjazdów do kina, teatru, wycieczek, rajdów rowerowych dla różnych grup wiekowych,
 • wspieranie inicjatyw kulturalnych w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Werbkowice poprzez: festyny okolicznościowe, warsztaty tematyczne, kiermasze,
 • akcja wakacje dla dzieci i młodzieży z bogatą ofertą zajęć tematycznych, połączona
  z wyjazdami,
 • popularyzacja książki i czytelnictwa,
 • organizacja tematycznych warsztatów, wykładów, spotkań z twórcami i artystami (w zakresie plastyki, muzyki, grafiki komputerowej, fotografii, filmu, edukacji zdrowego stylu życia),
 1. Organizowanie cyklicznych wydarzeń kulturalnych, festiwali i konkursów:
 • Artystyczne Kolędowanie,
 • Wiosenny Bal Klubu Senior+ „Nasza Jesień”,
 • Retro Party,
 • Dzień Kobiet,
 • Międzypowiatowy Festiwal Pieśni i Piosenki Maryjnej,
 • Wojewódzki Festiwal Kapel Ulicznych i Podwórkowych,
 • Dzień Werbkowic,
 • Festyn na zakończenie wakacji,
 • Dożynki gminno – parafialne,
 • Turniej Kół Gospodyń Wiejskich,
 • Konkurs Kulinarny,
 • Babski Comber,
 • Zaduszki Liryczne – koncert,
 • Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych,
 • Gminna Wigilia.

Promocja działalności GOK:

 • obecność GOK na stronach internetowych, gdzie na bieżąco podawane są informacje o aktualnych wydarzeniach,
 • redagowanie gazetki „Kulturalnik” - prezentacja wydarzeń kulturalnych, codziennej pracy GOK, wywiady z osobami, które wpisały się w historię naszego regionu i tych, którzy swoimi działaniami, pasjami kształtują i promują naszą Gminę,
 • wykreowanie „maskotki” Redaktora Werbka w celu promocji i wizerunku zarówno GOK Werbkowice jak i Gminy Werbkowice,
 • przekazywanie informacji o aktualnościach artystyczno-kulturalnych do lokalnej prasy, radia, telewizji,
 • promocja wydarzeń kulturalnych poprzez plakaty, ulotki.
 • rejestrację wydarzeń poprzez fotografowanie, filmowanie w celu opracowywania zbiorów artystyczno-kulturalnych,
 • gromadzenie zbiorów plastycznych, muzycznych, filmowych, fotograficznych twórców ludowych, lokalnych artystów amatorów i udostępnianie ich twórczości – za zgodą autorów.

Koncepcja programowa i organizacyjna GOK:

1. podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej,
2. podniesienie sprawności organizacyjnej,
3. udoskonalenie działalności promocyjno-marketingowej (zwiększenie kręgu odbiorców),
4. poprawa jakości bazy lokalowej,
5. poprawa jakości wyposażenia w sprzęt nagłośnieniowy,
6. pozyskiwanie dodatkowego wsparcia finansowego,
7. rozwój zasobów ludzkich - podnoszenie kwalifikacji pracowników (udział w szkoleniach  wewnętrznych i zewnętrznych).