PROGRAM DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WERBKOWICACH

MISJA
Gminny Ośrodek Kultury (GOK) w Werbkowicach to miejsce rozpoznawania, rozwijanie i zaspokajania potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej, szeroko pojęta edukacja kulturalna oraz działania na rzecz wspólnoty świadomie uczestniczącej i współtworzącej swoją małą ojczyznę.

WIZJA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WERBKOWICACH:
Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach stale poszukuje nowych sposobów odpowiadania na zmieniające się potrzeby mieszkańców Gminy Werbkowice. Jest miejscem spotkań mieszkańców, nowoczesnym ośrodkiem informacji, komunikacji kulturalnej i społecznej, przyjaznym miejscem rozwijającym wiedzę i horyzonty, szanującym przeszłość i kreującym przyszłość, nawiązującym współpracę partnerską na wielu płaszczyznach.

CELE:
• wypromowanie wizerunku GOK jako instytucji ważnej dla Gminy i regionu oraz całego kraju,
• stworzenie oferty programowej GOK elastycznej i otwartej na nowe inicjatywy i trendy kulturowe w oparciu o dotychczasowe doświadczenia i diagnozę potrzeb kulturalnych,
• zwiększenie atrakcyjności, jakości i dostępności oferty GOK poprzez rozwijanie współpracy w partnerstwach,
• wykreowanie wizerunku GOK jako instytucji posiadającej kadrę otwartą na rozwój,
• popularyzacja książki i czytelnictwa w ramach działalności Gminnej Biblioteki Publicznej (GBP),
• zróżnicowanie źródeł finansowania na realizację zamierzeń programowych,
• ochrona i podtrzymanie wartości dziedzictwa kulturowego w aspekcie folkloru wiejskiego i tradycji kulinarnej regionu.

DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA GOK:
1. Prowadzenie i organizowanie sekcji:
• muzycznej,
• plastycznej,
• dla majsterkowiczów,
• teatralno-musicalowej,
• wokalnej,
• kulinarnej.

2. Organizacja wydarzeń kulturalnych:
• plenerowych: gry terenowe, festyny, happeningi,
• kino w plenerze w okresie wakacyjnym,
• organizacja wystaw w Galerii GOK i GBP prezentujących: dorobek artystów lokalnych, fotografię, prace plastyczne, rękodzieło i inne, prac dzieci
i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Werbkowice,
• organizowanie wyjazdów do kina, teatru, wycieczek, rajdów rowerowych dla różnych grup wiekowych,
• wspieranie inicjatyw kulturalnych w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Werbkowice poprzez: festyny okolicznościowe, warsztaty tematyczne, kiermasze,
• akcja wakacje dla dzieci i młodzieży z bogatą ofertą zajęć tematycznych, połączona z wyjazdami,
• popularyzacja książki i czytelnictwa,
• organizacja tematycznych warsztatów, wykładów, spotkań z twórcami i artystami (w zakresie plastyki, muzyki, grafiki komputerowej, fotografii, filmu, edukacji zdrowego stylu życia),

3. Organizowanie cyklicznych wydarzeń kulturalnych, festiwali i konkursów:
• Artystyczne Kolędowanie,
• Retro Party,
• Dzień Kobiet,
• Międzypowiatowy Festiwal Pieśni i Piosenki Maryjnej,
• Wojewódzki Festiwal Kapel Ulicznych i Podwórkowych,
• Dzień Werbkowic,
• Festyn na zakończenie wakacji,
• Dożynki gminno – parafialne,
• Turniej Kół Gospodyń Wiejskich,
• Konkurs Kulinarny,
• Babski Comber,
• Zaduszki Liryczne – koncert,
• Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych,
• Gminna Wigilia.

PROMOCJA DZIAŁALNOŚCI GOK:
• obecność GOK na stronach internetowych, gdzie na bieżąco podawane są informacje o aktualnych wydarzeniach,
• redagowanie gazetki „Kulturalnik” - prezentacja wydarzeń kulturalnych, codziennej pracy GOK, wywiady z osobami, które wpisały się w historię naszego regionu i tych, którzy swoimi działaniami, pasjami kształtują i promują naszą Gminę,
• wykreowanie „maskotki” Redaktora Werbka w celu promocji i wizerunku zarówno GOK Werbkowice jak i Gminy Werbkowice,
• przekazywanie informacji o aktualnościach artystyczno-kulturalnych do lokalnej prasy, radia, telewizji,
• promocja wydarzeń kulturalnych poprzez plakaty, ulotki.
• rejestrację wydarzeń poprzez fotografowanie, filmowanie w celu opracowywania zbiorów artystyczno-kulturalnych,
• gromadzenie zbiorów plastycznych, muzycznych, filmowych, fotograficznych twórców ludowych, lokalnych artystów amatorów i udostępnianie ich twórczości – za zgodą autorów.

KONCEPCJA PROGRAMOWA I ORGANIZACYJNA GOK:
1.podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej,
2. Podniesienie sprawności organizacyjnej,
3. udoskonalenie działalności promocyjno-marketingowej (zwiększenie kręgu odbiorców),
4. poprawa jakości bazy lokalowej,
5. poprawa infrastruktury technicznej,
6. pozyskiwanie dodatkowego wsparcia finansowego,
7. rozwój zasobów ludzkich - podnoszenie kwalifikacji pracowników (udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych).

Program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem wskazuje cele i kierunki rozwoju instytucji, w szczególności rozwoju infrastruktury technicznej oraz oferty społecznej, edukacyjnej i kulturalnej. Wszystkie określone wyżej cele dążą do integracji i aktywizacji mieszkańców oraz zwiększenie stopnia ich udziału w życiu publicznym. Przeciwdziałają procesom marginalizacji i wykluczenia społecznego skupiając się na wzroście znaczenia kultury i sztuki w procesie rozwoju Gminy Dobre i jej mieszkańców.