Wystawa fotografii pana Artura Wąsika

Serdecznie zapraszamy na wystawę fotografii p. Artur Wąsik pt. "Perełki architektury drewnianej".
Drzwi mamy otwarte. Zapraszamy do GOKu!

Plakat Konkurs fotograficzny

Gminny Ośrodek Kultury ogłasza zdalny konkurs fotograficzny?? z nagrodą? pt.: ”W KRAINIE ABSTRAKCJI”.
Ideą konkursu jest upowszechnianie sztuki fotograficznej wśród młodzieży, ukazanie jej wzorów utrwalonych w formie fotografii czarno-białej, barwnej lub sepii.

Nagroda w konkursie "W poszukiwaniu Redaktora Werbka"

Przypominamy dzieciom i młodzieży, że niedługo upływa czas – 20 maja – na składanie prac konkursowych pt. „W poszukiwaniu Redaktora Werbka” ?️‍♀️????✍️?

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WERBKOWICACH

MISJA
Gminny Ośrodek Kultury (GOK) w Werbkowicach to miejsce rozpoznawania, rozwijanie i zaspokajania potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej, szeroko pojęta edukacja kulturalna oraz działania na rzecz wspólnoty świadomie uczestniczącej i współtworzącej swoją małą ojczyznę.

WIZJA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WERBKOWICACH:
Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach stale poszukuje nowych sposobów odpowiadania na zmieniające się potrzeby mieszkańców Gminy Werbkowice. Jest miejscem spotkań mieszkańców, nowoczesnym ośrodkiem informacji, komunikacji kulturalnej i społecznej, przyjaznym miejscem rozwijającym wiedzę i horyzonty, szanującym przeszłość i kreującym przyszłość, nawiązującym współpracę partnerską na wielu płaszczyznach.

CELE:
• wypromowanie wizerunku GOK jako instytucji ważnej dla Gminy i regionu oraz całego kraju,
• stworzenie oferty programowej GOK elastycznej i otwartej na nowe inicjatywy i trendy kulturowe w oparciu o dotychczasowe doświadczenia i diagnozę potrzeb kulturalnych,
• zwiększenie atrakcyjności, jakości i dostępności oferty GOK poprzez rozwijanie współpracy w partnerstwach,
• wykreowanie wizerunku GOK jako instytucji posiadającej kadrę otwartą na rozwój,
• popularyzacja książki i czytelnictwa w ramach działalności Gminnej Biblioteki Publicznej (GBP),
• zróżnicowanie źródeł finansowania na realizację zamierzeń programowych,
• ochrona i podtrzymanie wartości dziedzictwa kulturowego w aspekcie folkloru wiejskiego i tradycji kulinarnej regionu.

DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA GOK:
1. Prowadzenie i organizowanie sekcji:
• muzycznej,
• plastycznej,
• dla majsterkowiczów,
• teatralno-musicalowej,
• wokalnej,
• kulinarnej.

2. Organizacja wydarzeń kulturalnych:
• plenerowych: gry terenowe, festyny, happeningi,
• kino w plenerze w okresie wakacyjnym,
• organizacja wystaw w Galerii GOK i GBP prezentujących: dorobek artystów lokalnych, fotografię, prace plastyczne, rękodzieło i inne, prac dzieci
i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Werbkowice,
• organizowanie wyjazdów do kina, teatru, wycieczek, rajdów rowerowych dla różnych grup wiekowych,
• wspieranie inicjatyw kulturalnych w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Werbkowice poprzez: festyny okolicznościowe, warsztaty tematyczne, kiermasze,
• akcja wakacje dla dzieci i młodzieży z bogatą ofertą zajęć tematycznych, połączona z wyjazdami,
• popularyzacja książki i czytelnictwa,
• organizacja tematycznych warsztatów, wykładów, spotkań z twórcami i artystami (w zakresie plastyki, muzyki, grafiki komputerowej, fotografii, filmu, edukacji zdrowego stylu życia),

3. Organizowanie cyklicznych wydarzeń kulturalnych, festiwali i konkursów:
• Artystyczne Kolędowanie,
• Retro Party,
• Dzień Kobiet,
• Międzypowiatowy Festiwal Pieśni i Piosenki Maryjnej,
• Wojewódzki Festiwal Kapel Ulicznych i Podwórkowych,
• Dzień Werbkowic,
• Festyn na zakończenie wakacji,
• Dożynki gminno – parafialne,
• Turniej Kół Gospodyń Wiejskich,
• Konkurs Kulinarny,
• Babski Comber,
• Zaduszki Liryczne – koncert,
• Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych,
• Gminna Wigilia.

PROMOCJA DZIAŁALNOŚCI GOK:
• obecność GOK na stronach internetowych, gdzie na bieżąco podawane są informacje o aktualnych wydarzeniach,
• redagowanie gazetki „Kulturalnik” - prezentacja wydarzeń kulturalnych, codziennej pracy GOK, wywiady z osobami, które wpisały się w historię naszego regionu i tych, którzy swoimi działaniami, pasjami kształtują i promują naszą Gminę,
• wykreowanie „maskotki” Redaktora Werbka w celu promocji i wizerunku zarówno GOK Werbkowice jak i Gminy Werbkowice,
• przekazywanie informacji o aktualnościach artystyczno-kulturalnych do lokalnej prasy, radia, telewizji,
• promocja wydarzeń kulturalnych poprzez plakaty, ulotki.
• rejestrację wydarzeń poprzez fotografowanie, filmowanie w celu opracowywania zbiorów artystyczno-kulturalnych,
• gromadzenie zbiorów plastycznych, muzycznych, filmowych, fotograficznych twórców ludowych, lokalnych artystów amatorów i udostępnianie ich twórczości – za zgodą autorów.

KONCEPCJA PROGRAMOWA I ORGANIZACYJNA GOK:
1.podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej,
2. Podniesienie sprawności organizacyjnej,
3. udoskonalenie działalności promocyjno-marketingowej (zwiększenie kręgu odbiorców),
4. poprawa jakości bazy lokalowej,
5. poprawa infrastruktury technicznej,
6. pozyskiwanie dodatkowego wsparcia finansowego,
7. rozwój zasobów ludzkich - podnoszenie kwalifikacji pracowników (udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych).

Program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem wskazuje cele i kierunki rozwoju instytucji, w szczególności rozwoju infrastruktury technicznej oraz oferty społecznej, edukacyjnej i kulturalnej. Wszystkie określone wyżej cele dążą do integracji i aktywizacji mieszkańców oraz zwiększenie stopnia ich udziału w życiu publicznym. Przeciwdziałają procesom marginalizacji i wykluczenia społecznego skupiając się na wzroście znaczenia kultury i sztuki w procesie rozwoju Gminy Dobre i jej mieszkańców.